Vindkraft

 

I utvecklingen av ett vindkraftsprojekt behövs grundliga utredningar inom flera olika områden. Kjeller Vindteknikk erbjuder analyser med hög kvalitet som anpassas efter de specifika krav som ställs i just ditt vindprojekt.

 

Vi har beräknat en vind- och iskarta över Sverige och Norge som är lämpad t.ex. i prospektering av projekt. Vi erbjuder löpande långtidskorrigering av pågående vindmätningar och preliminära energiproduktionsestimat baserat på kortare mätserier. Detta ger ökad kunskap om projektet i en tidig fas. Kjeller Vindteknikk erbjuder även tredjepartsgranskningar av vindprojekt för utvecklare, banker och investerare. Vår långa erfarenhet av projektering av vindkraft har gjort oss välkända hos banker och finansiärer i Skandinavien.

 

Förutom analyser i pre-byggnation fasen, utför vi post-byggnation analyser, d.v.s. för byggda vindparker. Det involverar exempelvis analys av hur väl en vindpark producerar gentemot förväntat, eller utvärdering av avisningssystem. Vår expertis täcker ett vindkraftsprojekts hela livscykel.