IceLoss

                 Produktionsdata - Maj                            Produktionsdata - November

 

 

Nedisning av rotorbladen påverkar dess aerodynamiska egenskaper vilket kan leda till signifikanta produktionsförluster i vindkraftsparken. Vid kraftig nedisning av rotorbladen kan innebära en produktionsminskning på 50 % eller mer. Därmed får det även en stor påverkan på den årliga produktionen. Med IceLoss så uppskattar Kjeller Vindteknikk produktionsförlusten av nedisning i din vindkraftspark.

 

En IceLoss analys ger följande resultat:

 

  • Ismassa och nedisningintensitet med timupplösning, där hänsyn tas till isuppbyggnad, smältning och sublimering.
  • Långtidskorrigerade värden på produktionsförlusten kopplad till nedisning.
  • Beräkning av produktionförluster, dels under antagandet att nedisning stoppar driften av turbinerna, dels att turbinerna kan fortsätta att vara i drift under nedisningen.
  • Produktionsförluster per timme för turbiner med och utan uppvärmning i rotorbladen.
  • Det lokala nedisningsklimatet som bland annat ger information om vilka vindriktningar som mest bidrar till nedisningen.

 

IceLoss är en state-of-the-art metod som baseras på simuleringar med den mesoskaliga modellen WRF kombinerat med postprocessmetoder som är utvecklade av Kjeller Vindteknikk. IceLoss är kalibrerat mot operative vindkraftverk.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 480 99 530