LNK-rapport

Löpande normalårskorrigering (LNK) används för att kontinuerligt under en mätkampanj estimera vindklimatet vid en site. Mätningar från såväl mast och fjärrmätningssystem som SoDAR eller LiDAR kan användas i beräkningarna. De uppmätta tidsserierna blir initialt filtrerade från felaktig data och är sedan jämförda mot de lokala vindförhållandena hämtade från WRF-modellen. Därefter appliceras en korrigeringsmetod för att normalårskorrigera tidsserierna. Denna metod klassificerar vindriktning och vindhastighet för samtidig data från mätningarna och WRF-modellen. Site- och modelldatat blir på så sätt jämförda sektorsvis för att finna den normalårskorrigerade årsmedelvinden i varje sektor. Tack vare detta blir metoden väldigt robust och mindre känslig för störningar vilket ger ett tillförlitligt resultat, även för relativt korta mätserier. Långtidsestimatet kan fluktuera mycket under de första månaderna av mätkampanjen men tenderar därefter att stabilisera sig kring det sanna värdet för siten.

 

 

Figuren visar ett exempel av en genomförd LNK med månadsupplösning. Den normalårskorrigerade årsmedelvinden är i detta fall beräknad i 100 meters höjd och är därefter extrapolerad till 105 m och 120 m. Siffrorna under varje punkt i diagrammet anger i procent datatäckningen av de giltiga mätningarna under respektive månad.

 

För mer information angående löpande normalårskorrigering hos Kjeller Vindteknikk, vänligen kontakta:

 

Lars Tallhaug       lars.tallhaug@vindteknikk.no         +47 95134839