Vindkartering

Beroende på områdets storlek och komplexitet använder vi olika beräknings- och simuleringsverktyg för att beskriva vindförhållandena. Genom att beräkna en vindkarta får man god nytta av eventuella mätningar som gjorts. Saknas mätningar kan man som ett första steg i en vindkartläggning använda data från den mesoskaliga modellen WRF (Weather Research and Forecast) . Kjeller Vindteknikk har tagit fram en vindkarta över Norge och Sverige som visar normalårskorrigerad medelvind. Vindkartan kan levereras för olika höjder över marknivån och med 1 km x 1 km horisontell upplösning. Det är möjligt att beställa vindkarteringar för specifika områden med högre spatial upplösning.

 

För beräkning av vindförhållanden över mindre områden använder vi oss av WAsP och WindSim. Vilken typ av modell som väljs beror på områdets storlek och komplexitet.Vid användning av WindSim kan man i tillägg till medelvind också studera variationen i turbulensintensitet som är en viktig parameter att ta hänsyn till i komplex terräng. Det är inte möjligt att beräkna turbulensintensitet med WAsP, men i område med låg komplexitet är  beräkningarna i WaSP som regel tillräckliga. En fördel med WAsP är att modellen är mycket beräkningseffektiv så att stora områden kan kartläggas inom relativt kort tid. Som tillägg till WAsP kan beräkningsverktyget WAsP Engineering användas för att beräkna turbulens som induceras av terrängensråheten.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no   +47 95134839