Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

 

LoadMonitor

I samarbete med bland andra Stena Renewable, Teknikgruppen och Uppsala Universitet kommer Kjeller Vindteknikk att undersöka hur vinden påverkar vibrationer i nacellen. Tredimensionella realtidsmätningar av vinden uppströms tillsammans med högupplösta vibrationsmätningar på vindkraftverket utgör underlaget för analysen.

 

Målet med projektet är att genom noggranna vind och vibrationsmätningar upptäcka avvikelser i elproduktionen och identifiera ovanliga vindförhållanden och komponenthaverier.

 

Projektet genomförs inom ramen för Vindforsk (Energiforsk) och finansieras av Energiyndigheten och Stena Renewable. Läs mer om LoadMonitor på Vindforsks hemsida.

 

Frontlines

Kjeller Vindteknikk har fått stöd av Norges forskningsråd för att utveckla ett verktyg som beräknar nedisning av kraftledningar. Projektet Frontlines kommer att pågå från 2015 till 2018 och involverar flera erkända internationella forskningsinstitut och den centrala nätoperatören i Norge, Statnett.

 

Nedisning av kraftledningar kan i värsta fall leda till linjebrott om ledningarna inte är dimensionerade för tillräckligt stora islaster. En bättre förståelse för nedisningens utsträckning, samt var isen bildas, kan förhindra framtida brott och reducera överföringsförluster i form av koronaurladdning.

 

I tidskriften Energi nr 08/2015 finns ett större reportage om Frontlines. Du kan läsa artikeln här.

 

WISLINE

I samarbete med Meterologisk Institutt kommer Kjeller Vindteknikk att delta i WISLINE-projektet, i vilket vind, is och snölaster på infrastruktur och miljön kommer att studeras. Syftet är att kvantifiera klimatförändringarnas påverkan på teknisk infrastruktur och miljön orsakad av kraftig vind, nedisning och blötsnö. 

 

Projektet finansieras helt av Norges forskningsråd och sträcker sig över fyra år, från 2015 till 2018. 

 

Blötsnö på kraftledningar

I samarbete med CEATI i Kanada ska Kjeller Vindteknikk utarbeta en världsomspännande översikt över hur man tar hänsyn till islast skapad av blötsnö vid dimensionering av kraftledningar.

 

Utifrån denna översikt kommer rekommenderade designkriterier för nedisning av kraftledningar orsakad av blötsnö att utarbetas och dessa kriterier kommer att belysa eventuella brister i nationella föreskrifter.

 

Projektet finansieras av CEATI och kommer att utföras under 2016.

 

NowWind

I samarbete med flera industriaktörer kommer Kjeller Vindteknikk att använda Wind Farm Simulator för att göra korttidsprognoser för energiproduktion från vindkraftverk, turbinlaster och turbinlivslängd.

 

Projektet finansieras 50/50 av Norges forskningsråd och projektpartner och kommer att pågå under tre år med start sommaren 2016. 

 

Förnyelsebar energi i landbruket

I samarbete med Insitutet för energiteknik, IFE, kommer Kjeller Vindteknikk att kvantifiera potentialen för utnyttjande av sol- och vindkraftsproduktion på norska gårdsbruk. Baserat på detta resursunderlaget kommer en plan för hur norska gårdsbruk kan ta i bruk och skapa värde av dessa förnyelsebara energiresurserna att  utvecklas.

 

Avslutade forskningsprojekt

 

2016

ProdOptimize - Produktionsanalys och optimering av operationella vindkraftparker

Kjeller Vindteknikk genomförde under perioded 2014-2016 forskningsprojektet ProdOptimize inom Energiforsks forskningsprogram Vindforsk IV.

Forskningsprojektet fokuserade på utveckling av metodiker för postbyggnation produktionsanalys, prestandaoptimering av operationella vindkraftparker, samt kvantifiering av isförluster utifrån operationell och modellerad data.

 

 

2014

 

Wind Farm Simulator
Ett norskt FoU-projekt finansierat av Norges forskningsråd och Statkraft Development AS. Målet med projektet var att utveckla ett integrerat vindkraftparksverktyg som förbättrar kvalitén på resursbedömningar, drift- och underhållsstrategier samt korttidsprognoser av energiproduktionen. Projektomfattningen var tre år, 2012 till 2014.

 

ICEWIND
Forskningsprojekt som finansierades av Norden – Top-level Research Initiative som är en stor nordisk forskningssatsning på klimat, energi och miljö. Olika forskningsinstitutioner, utvecklare och turbinproducenter var involverade i projektet. Kjeller Vindteknikks huvudansvar var att göra analyser över produktionsförluster kopplade till nedisning av turbiner och vakar samt korttidsprognoser av energiproduktion. Projektet sträckte sig från september 2010 till augusti 2014.


INTREPED
Ett norskt forskningsprojekt som finansierades av Norges forskningsråd. Samarbetspartners i projektet är NHH, SINTEF och Norges meteorologisk institut. Kjeller Vindteknikks roll var att undersöka och leverera tidsserier av vindenergiproduktion och korttidsprognoser över vindenergiproduktionen för vidare analys av marknaden för förnyelsebar energi i Norge och Skandinavien.


OWA
Forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Carbon Trust’s Offshore Wind Accelerator (OWA) program. I samarbete med Uni Research (Bergen, Norway) analyserade Kjeller Vindteknikk vakinteraktion mellan stora offshore vindkraftsparker i linje med OWAs utvecklingsstrategier för offshore vindkraftsparker. Projektet sträckte sig från januari 2013 till juni 2014.

 

 

Avslutade forskningprojekt

 

 

2013

 

Långtidskorrigering av vindmätningar. State-of-the-art, riktlinjer och framtida arbete.

Denna studie genomfördes av Kjeller Vindteknikk och var delfinansierat av Elforsks forskningprogram ”Vindforsk III” samt av Kjeller Vindteknikk. Det primära målet med studien var att identifiera relevanta problem med långtidskorrigering av vindmätningar, och att presentera det gällande kunskapsläget i fältet. Problematiken rörande användandet av olika referensdataset för långtidskorrigering, hur osäkerheten i den långtidskorrigerade vinden beror på längden av mätperioden och längden av referensperioden undersöktes bland annat. Resultaten från studien presenteras i Liléo et al. (2013). Denna rapport kan laddas ner från vår publikationslista

 

2012

 

NORSEWInD

Projektet NORSEWInD (2009-2012) finansierades under European Comission FP7 programme  och genomfördes av ett konsortium av 21 samarbetspartners från hela Europa. Målsättningen med projektet var en ”offshore” vindatlas över Irländska sjön, Nordsjön och Östersjön. Tillsammans med våra europeiska samarbetspartners producerade Kjeller Vindteknikk dessa vindkartor. Arbetet resulterade i flera publikationer som går att hitta i vår publikationslista.

 

2008

 

Kartering av vindresurser i komplex terräng.

Detta projekt genomfördes under perioden 2006-2008 och finansierades av Norges forskningsråd och Statoil. Kjeller Vindteknikk genomförde mätningar på en plats i Norge med väldigt komplex terräng, dels traditionella mätningar, dels fjärranalys med SODAR och högfrekventa turbulensmätningar. Mätdatan användes för analys av finskalig mikro- och mesoskaliga simuleringar av vind och turbulens.