Ismätningar

 

Om en vindkraftpark är lokaliserad i ett område där nedisning förekommer kan förluster på grund av detta bli en av de största osäkerheterna i parkens produktion. För att reducera osäkerheten kopplad till nedisning bör ismätningar genomföras. Mätning av nedisning är annorlunda än vid mätning av andra klimatparametrar. Nedisningsgraden är beroende av andra klimatparametrar som temperatur, molnens vatteninnehåll, vindhastighet, solstrålning och reflektion. I tillägg till dessa är nedisningen beroende av det föremål som blir utsatt för nedisning. Det föreligger skillnader över hur mycket is som ansamlas på olika sensorer och mellan en sensor och en vindturbins rotorblad .

 

Samtliga sensorer på marknaden har olika fördelar och nackdelar. Vissa är bättre på att mäta isformationen och lämpar sig därför för att styra vingvärme. Andra sensorer lämpar sig bättre för att bestämma extrema nedisningstillfällen och förväntad istjocklek. Nedisning är lätt att observera vilket medför att kameraövervakning är ett viktigt inslag vid iskartläggning. Kjeller Vindteknikk har utfört flera olika typer av ismätningar i åtskilliga projekt och vår erfarenhet är att det är fördelaktigt att använda två olika metoder samtidigt. Ytterligare en viktig erfarenhet är att det är komplicerat att genomföra adekvata ismätningar på grund tekniska utmaningar i dett kalla klimatet.

 

Kompetens och erfarenhet ger trygghet

Vid val av Kjeller Vindteknikk kan du dra nytta av vår erfarenhet så att du med stor sannolikhet får precisa ismätningar redan från uppstart av mätningarna. Detta blir än mer relevant då problem med mätutrustning i många fall är svårt att åtgärda under vintern. Vid problem med mätningarna måste man därför ofta förlänga mätperioden i ett år, vilket för med sig ytterligare kostnader och förseningar i vindparkens projekteringsarbete.

 

Kontaktpersoner för ismätningar hos Kjeller Vindteknikk:

 

Hanna Sabelström   hanna.sabelstrom@vindteknikk.com  +46 (0) 70 449 21 42

Finn K. Nyhammer   finn.nyhammer@vindteknikk.no   +47 951 17 246